Wolfalikes Winterswijk

Privacy Policy,


Wolfalikes Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.wolfalikes-winterswijk.nl

Sandra te Winkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Wolfalikes Winterswijk
zij is te bereiken via:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wolfalikes Winterswijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
   in correspondentie per email en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wolfalikes Winterswijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wolfalikes Winterswijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wolfalikes Winterswijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wolfalikes Winterswijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Alle gegevens worden 2 jaar na einde contact met Wolfalikes Winterswijk verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wolfalikes Winterswijk verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit in overleg
met jou nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wolfalikes Winterswijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Wolfalikes Winterswijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort)
, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Wolfalikes Winterswijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een eventuele
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wolfalikes Winterswijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via:

© copyright Wolfalikes Winterswijk